De jaarlijkse ledenvergadering zal gehouden worden op dinsdag 11 februari 2020 om 20:00 uur in het dorpshuis “De Brege” te Echtenerbrug.

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Punten vorige vergadering
 4. Jaarverslag notulist
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Bestuursverkiezing
 7. Activiteiten 2020
 8. Ideeën 2021
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Punt 6 Bestuursverkiezing (aftredend)

 • Johannes Wierda (herkiesbaar)
 • Hennie Holtrop (herkiesbaar)
 • Freddy Jansma (herkiesbaar)
 • Menno Koopman (herkiesbaar)
 • Chris Oostra (niet herkiesbaar)

Eventuele tegenkandidaten moeten schriftelijk door 10 (tien) of meer leden ondertekent, voor de aanvang van de ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend.

dorpshuis echtenerbrug