Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

Ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering zal gehouden worden op maandag 12 februari 2018 om 20:00 uur in het dorpshuis “De Brege” te Echtenerbrug.

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Punten vorige vergadering
 4. Jaarverslag notulist
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Bestuursverkiezing
 7. Activiteiten 2018
 8. Ideeën 2019
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Punt 6 Bestuursverkiezing (aftredend)

 • Johannes Wierda (herkiesbaar)
 • Fedde Veldstra (herkiesbaar)
 • Coby Hagen (herkiesbaar)
 • Annie van der Werf (niet herkiesbaar)
 • Jeannet Posthumus (voorgedragen bestuurslid)

Eventuele tegenkandidaten moeten schriftelijk door 10 (tien) of meer leden ondertekent, voor de aanvang van de ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend.

dorpshuis echtenerbrug