De jaarlijkse ledenvergadering zal gehouden worden op dinsdag 12 februari 2019 om 20:00 uur in het dorpshuis “De Brege” te Echtenerbrug.

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Punten vorige vergadering
 4. Jaarverslag notulist
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Bestuursverkiezing
 7. Activiteiten 2019
 8. Ideeën 2020
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Punt 6 Bestuursverkiezing (aftredend)

 • Johannes Wierda (herkiesbaar)
 • Jitske Frankema (herkiesbaar)
 • Edwin Sloothaak (herkiesbaar)
 • Jan Lageveen (herkiesbaar)

Eventuele tegenkandidaten moeten schriftelijk door 10 (tien) of meer leden ondertekent, voor de aanvang van de ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend.

dorpshuis echtenerbrug