De jaarlijkse ledenvergadering zal gehouden worden op *** om 20:00 uur in het dorpshuis “De Brege” te Echtenerbrug.

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Punten vorige vergadering
 4. Jaarverslag notulist
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Bestuursverkiezing
 7. Activiteiten 2022
 8. Ideeën 2023
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Punt 6 Bestuursverkiezing (aftredend)

 • n.n.b. (herkiesbaar)
 • n.n.b. (herkiesbaar)
 • n.n.b. (herkiesbaar)
 • n.n.b. (herkiesbaar)
 • n.n.b. (niet herkiesbaar)

Eventuele tegenkandidaten moeten schriftelijk door 10 (tien) of meer leden ondertekent, voor de aanvang van de ledenvergadering bij het bestuur worden ingediend.

dorpshuis echtenerbrug